Leasingbetingelser for private

§1 Disse lejebetingelser er en del af aftalen mellem dig som leaser og Readygaming og handler om den på forsiden specificerede gamerløsning.

§ 2 Readygaming har ejendomsretten til gamerløsningen. Leaser har ret til at bruge gamerløsningen til personligt brug, på den adresse specificeret på forsiden. Må dog også gerne bruges til LAN-parties mv. Gamerløsningen må ikke videregives til andre personer. Komponenterne i løsningen må ikke modificeres. Ej heller kosmetisk. Det er ikke tilladt at lave reparationer på maskinen uden forudgående tilladelse. Der må ikke laves om i computerens hardwarekonfiguration. Det er dog tilladt at installere flere diske og lys. Ligeledes er det tilladt at bruge de ledige PCI-e porte. GPU og CPU må ikke overclockes eller tweakes. Heller ikke med afterburner og lignende. Gendannelse af OS er tilladt. Der må også gerne installeres software på computerne. For andre ting så spørg inden.

§3 Readygaming står inden for gamerløsningens funktion. Ved fejl vil Readygaming udbedre denne uden beregning for leaser, med mindre fejlen er en følge af uforsvarligt brug eller i uoverensstemmelse med disse betingelse. Fejludbedring tilbydes hurtigst muligt og gerne indenfor et par hverdage. Hvis en fejl ikke kan udbedres indenfor en uge, tilbydes leaser et afslag i prisen svarende til de dage løsningen ikke har fungeret. Alternativt kan leaser tilbydes et tilsvarende produkt.

§ 4 Leasers ansvar. Leaser har ansvaret for at gamerløsningen anvendes efter gældende forskrifter og regler. Herunder at evt. transport af computeren sker forsvarligt. Almindelig slitage er dækket af Readygaming. Leaser forventes at holde gamerløsningen ved lige, samt ikke forringe gamerløsningens stand mere end hvad der kan kategoriseres som almindelig slitage. Leaser er forpligtiget til at dække skader eller forringelse på gamerløsningen, som ikke kan kategoriseres som almindelig slitage. Ligeledes er leaser erstatningsansvarlig overfor Readygaming i forhold til gamerløsningen, hvis denne skulle bortkomme eller lignende. Det er leasers ansvar at gamerløsningen er forsikret. Leaser er forpligtiget til at meddele Readygaming om fejl ved gamerløsningen. Leaser er ansvarlig for at meddele Readygaming om ændring af telefonnummer, mailadresse, adresse med mere. Det er ikke tilladt at tage gamerløsningen udenfor Readygamings geografiske område. Ej heller ved flytning. Leaser er selv ansvarlig for den data som lagres på computeren og har selv ansvaret for at sikre sine data. Readygaming kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab eller følgeskader pga. gamerløsningen. Heller ikke ved glemt data, som mistes i forbindelse med aflevering af gamerløsning til Readygaming. Leaser er ansvarlig for at gamerløsningen er klargjort til afhentning, når der er en aftale om dette.

§ 5 Levering og afhentning. Readygaming leverer til adresser i Region Syddanmark, som er brofaste. Installation af løsningen sker på samme adresse som levering. Readygaming forbeholder sig retten til ikke at installere løsningen, hvis det pågældende steds forhold ikke tillader det. Det påhviler leaser at have stikdåser, internetkabler og lignende. Efter levering påhviler ansvaret for gamerløsningen leaser.

Leasingaftalen underskrives ved levering og træder i kraft denne dato.

Afhentning af løsningen vil ske efter nærmere aftale når aftalen udløber, uden beregning for leaser. Bliver aftalen opsagt af leaser inden leasingperiodens udløb, forbeholder Readygaming sig til at opkræve et afhentningsgebyr. Ved forgæves besøg ved en afhentningsaftale, kan der ligeledes tilskrives et afhentningsgebyr. Hvis det ikke har været muligt at afhente gamerløsningen ved leasingperiodens udløb, pga. leasers forhold, betragter Readygaming leasingen for at fortsætte, indtil afhentning af løsningen har fundet sted. Se gældende satser for gebyrer på readygaming.dk.

§ 6 Udløb af leasingperiode. Ved udløb af den på forsiden fastsatte leasingperiode, vil Readygaming kontakte leaser inden leasingperiodens udløb, med henblik om leaser ønsker at fortsætte med nuværende gamerløsning eller overgå til en anden løsning. Ved manglende svar vil nuværende gamerløsning fortsætte. Dog til en nedsat pris.

§ 7 Leasingydelse, betaling og gebyrer. For den på forsiden specificerede gamerløsning, betales den fastsatte ydelse månedsvis forud. Forfaldsdato fremgår ligeledes af forsiden. Prisændringer fra Readygaming kan foretages med to måneders varsel. I denne perioder kan leaser opsiger aftalen efter reglerne i denne aftale. Hvis ikke, anses leaser for at acceptere prisændringen. Leaser er pligtig til at overholde den månedlige betaling så længe aftalen er gyldig, med mindre andet aftales. Betaling skal ske gebyrfrit via fast overførsel til netbank eller fast månedlig kortbetaling, ved de betalingsudbydere som readygaming samarbejder med. Ved for sen betaling, kan Readygaming påkræve månedlige morarenter jf. Renteloven. Rykkergebyr og inkassogebyr jf. Renteloven. Ydermere ved manglende betaling kan betaling indkræves ved retslig inkasso. Readygaming forbeholder sig retten til at kunne overdrage denne leasingaftale til samarbejdspartner. Satserne for gebyrer kan ses på readygaming.dk

§8 Opsigelse. Leaser har mulighed for at opsige leasingaftalen inden udløb. Dog tidligst fra der er gået fem måneder siden aftalens indgåelse. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned. Readygaming kan ligeledes opsige aftalen med løbende måned plus en måned, fem måneder efter aftalen er indgået. Readygaming forbeholder sig dog retten til at opsige aftalen uden yderligere varsel, hvis leaser ikke overholder aftalen.

§9 Fortrydelsesret. Leaser har naturligvis 14 dages fuld fortrydelsesret. De 14 dage gælder fra aftalens indgåelse. Ønsker du at benytte dig af returretten så kontakt venligst Readygaming på mail.